..:: සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරී ඉතිරී දෝරෙ ගලායන වසරක් වේවා...! ::..

මෙය මත ක්ලික් කර විශාල රූපය ලබාගන්න
2012 සූර්යය මංගල්‍යය සමරන සිංහල සහ හින්දු හිතවතුන් සැමට සහ       ..:: සිප්සල ::.. වෙත පැමිනෙන සියලුම හිතවතුන්හට ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරී ඉතිරී දෝරෙ ගලායන වසරක් වේවා.........!

0 comments:

Post a Comment

සිප්සලේ ළිපි ඔයාට වැදගත් උනානම් අදහසක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා...